Främja och förebygga

Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande. Det innebär att den ska fokusera på att skapa förutsättningar för inlärning och hälsa, i stället för att enbart jobba med akuta åtgärder.

Elevhälsan har traditionellt jobbat åtgärdande. Att flytta fokus och skapa strukturer för att både kunna och hinna arbeta främjande och förebyggande i en verksamhet som ibland upplevs drunkna i akuta situationer är en utmaning. Genom systematiskt kvalitetsarbete, rutiner och strutkurer går det att vända arbetet till ett mer hållbart, kostnadseffektivt och långsiktigt elevhälsoarbete. Förutom att fylla skollagens krav bidrar främjande och förebyggande insatser från elevhälsan både till ökad inlärning, utveckling och hälsa hos eleverna och till att lärarna avlastas så att de kan fokusera på sitt arbete.

Jobbar ni främst främjande och förebyggande?

Eller drunknar ni i akuta utryckningar?

Vi kan elevhälsa! Vad behöver du hjälp med?

Vi skapar systematik och rutiner som fungerar för er, så att elevhälsan får rätt fokus och hinner arbeta främjande och förebyggande, så att de kan användas på ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat sätt och bidrar till att verksamhetens mål uppnås.

Fortbildning

Vi skräddarsyr fortbildningsinsatser utifrån era behov. Här hittar du exempel på våra vanligaste utbildningsupplägg

Handledning och mentorskap

 • Handledning/mentorskap till rektorer samt övriga EHT-kompetenser
 • Handledning kan ske enskilt eller i grupp, kompetensvis eller EHT-vis

Konsultation

 • Stöd till huvudman och rektor avseende organisation och användning av elevhälsans kompetenser
 • Stöd till rektor och/elever elevhälsoteamet avseende kvalitetsutveckling
 • Riskanalys
  Analys av verksamheten avseende elevhälsa utifrån gällande lagstiftning

  • Besök och dokumentationsgranskning.
  • Återkoppling till rektor/ledningsgrupp/EHT samt skriftlig rapport med rekommendationer