Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i skolan systematiskt och kontinuerlig analyserar, planerar, dokumenterar och följer upp verksamheten för att utveckla den så att verksamhetens mål uppfylls.

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar hela utbildningen, inklusive elevhälsan. Skollagen säger att det systematiska kvalitetsarbetet ska riktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kvalitetsarbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål.

Vi kan elevhälsa! Vad behöver du hjälp med?

Vi gör organisationsanalyser för att kunna skräddarsy de utvecklingsinsatser och riktlinjer som just er verksamhet behöver. Vi skapar systematik och rutiner som fungerar för er, så att ni kan ägna er åt pedagogiskt ledarskap med stöd av elevhälsan och gör den till en integrerad del av skolan.

Fortbildning

Vi skräddarsyr fortbildningsinsatser utifrån era behov.
Här hittar du exempel på våra vanligaste utbildningsupplägg

 • Kvalitetsdagar för elevhälsan – exempel på olika teman:
  • Systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan

Här kan du läsa informationsblad om Kvalitetsdagar för elevhälsan.

Konsultation

 • Riskanalys
  • Analys av verksamheten avseende elevhälsa utifrån gällande lagstiftning
  • Besök och dokumentationsgranskning
  • Återkoppling till rektor/ledningsgrupp/EHT samt skriftlig rapport med rekommendationer
 • Konsultation vid skolinspektionsanmälningar och anmälningar till DO
 • Stöd vid svåra samtal med vårdnadshavare

Handledning och mentorskap

 • Handledning/mentorskap till rektorer samt övriga EHT-kompetenser.
 • Handledning kan ske enskilt eller i grupp, kompetensvis eller EHT-vis

Elevhälsans dokumentation – blanketter för elevhälsan

 • Genomgång och uppdatering av befintliga blanketter, samt nya blanketter vid behov.
 • Utbildning halvdag för all personal – elevhälsans uppdrag, arbetsgången i elevhälsoarbetet, samt blanketter.
 • Utbildning heldag för EHT – elevhälsans uppdrag, arbetsgången i elevhälsoarbetet, samt blanketter.

Ledningssystem och metodbok för den skolpsykologiska verksamheten

Delar av det arbete som skolpsykologer gör regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningen av verksamheten ska organiseras så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. God kvalitet innebär att de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, föreskrifter och riktlinjer uppfylls. Vårdgivaren ska med stöd i ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystem och metodbok för den psykologiska kompetensen

 • Uppbyggnad av ledningssystem enligt HSL för den psykologiska kompetensen
 • Metodbok och ett verksamhetsbesök
 • Kontinuerlig uppdatering av metodbok
 • Månadsvis nyhetsbrev med bland annat bevakning av kommande förändringar
 • Utbildning för skolpsykologer i användandet av metodbok