7 tips för elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en av elevhälsans lagstadgade grundbultar. Rätt använt är det här ett kraftfullt verktyg för att förvalta skolans resurser och bidra till hälsofrämjande skolutveckling – alltså att på sikt öka måluppfyllelse, hälsa och trivsel. I samband med mitterminsavstämningar är det ett bra läge att avsätta tid för analyser och utvärderingar även för elevhälsan. Det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla analys, planering, genomförande och uppföljning. Här kommer sju tips för hur ni kan ta tillvara elevhälsans kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet och skapa goda rutiner.

1 Analysera data ni redan har

Till exempel måluppfyllelse, närvaro, anmälningar om kränkningar, antal pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, hälsosamtal och enkätfrågor om trygghet och arbetsro. Skapa inte en massa nya enkäter, utan fokusera på att låta den samlade elevhälsan tvärprofessionellt analysera ert nuläge.

2 Sätt SMARTA mål

Alltså mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta och kopplade till Aktiviteter.

3 Involvera elevhälsans kompetenser

Låt elevhälsan delta när arbetslagen och ledningsgruppen har sina resultatdiskussioner, t.ex. på mittermins- eller klasskonferenser. Kom ihåg att framförallt ha fokus på gruppnivå, inte på enskilda elever.

4 Avsätt tid

Har ni inte tid avsatt just nu? Titta på ert årshjul och fundera över när ni ska lägga in tid för analyser och utvärderingar. Precis som med utvecklingssamtal räcker det inte att göra det en gång om året, vid läsårsslut. Kvalitetsarbetet behöver vara en levande och pågående process. Minst två, men allra helst fyra större avstämning behövs varje läsår.

5 Välj insatser med omsorg

Kom ihåg att säkerställa att de insatser ni planerar att göra är evidensbaserade.

6 Håll er till planen!

Tappa inte fokus och låt er inte distraheras från det arbete ni har planerat att göra, vare sig om distraktionen kommer i form av elevärenden på individnivå eller nya spännande utbildningar, böcker eller skolutvecklingsanslag.

7 Utvärdera

Att följa upp insatser och aktiviteter ger större effekt än att informera om dem. Utgå från era SMARTA mål och den statistik som ni redan har tillgång till och är relevant för just det här utvecklingsarbetet.

Vill ni ha hjälp att komma igång?

Vi erbjuder fortbildning, workshops och handledning avseende systematiskt kvalitetsarbete.