Acceptans – grunden till rätt stöd för skolans elever

För att förändra elevhälsans och skolans arbete behövs både acceptans och systematiskt kvalitetsarbete. Acceptans för elevernas behov och klassammansättningar. Strukturer och rutiner för att samverka och upptäcka elevers och gruppers behov i god tid.

Skolinspektionen konstaterar att elevhälsan har en avgöranden roll för elevernas rätt till ett adekvat stöd och ett särskilt stöd i de fall eleven behöver det.

”Elevhälsan spelar en viktig roll i arbetet med att kartlägga och identifiera elever i behov av särskilt stöd. Skolinspektionens analys visar att många skolor som får kritik för brister i arbetet med särskilt stöd också får kritik för att de inte utnyttjar elevhälsan i arbetet med att tidigt upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd – och att många huvudmän och rektorer behöver skapa förutsättningar för skolorna att kunna använda resurserna inom elevhälsan på ett mer strategiskt sätt.”

Läs mer hos Skolinspektionen.

Det viktiga är inte att Skolinspektionen konstaterar att elevhälsan är grunden för rätt stöd till eleverna. Poängen är att en skola med små justeringar och förändringar kan få elevhälsan att arbete mer främjande och förebyggande. Insatser som gör att fler elever får rätt stöd i tid.

Acceptans – ett förhållningssätt
Ett korrekt stöd involverar hela skolan, från matbespisningen till rektor. Förhållningssättet på skolan är avgörande för vilket stöd eleverna upplever. Ett förhållningssätt som börjar i en acceptans för situationen. Vi brukar använda följande bild som är inspirerad av Anna Sjöbeck, rektor i Höörs kommun, för att belysa vad som behöver accepteras.

Vi måste se eleverna och elevgrupperna för dem de är och bygga verksamheten utifrån deras behov och förmågor. Först när vi uppnår en acceptans kan vi börja utveckla en inkluderande undervisning. En undervisning som utvecklas i ett samspel mellan elevhälsan och ansvariga pedagoger. En undervisning som bygger på förhållningssättet att ”alla elever är allas ansvar” och att alla elever har rätt att nå så långt som möjligt.

Hör av dig om du vill veta mer hur vi kan hjälpa till och utveckla elevhälsan. Vi berättar gärna mer om våra inspirationsföreläsningar om acceptans och förhållningssätt och om hur skolan kan utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på elevhälsa.

https://elevhalsokonsulterna.se/utveckling/