Analysera, reflektera, agera!

Vi närmar oss halvtid för läsåret. Tid att stanna upp och fundera över vad vi egentligen gjort den här hösten. Vad vi kan lära av det. Och vad vi ska fokusera på under vårterminen.

Vi hamnar ofta i åtgärdande insatser. På många skolor finns en strävan att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, men det arbetet verkar dessvärre svårt att formulera, greppa och känna att vi får effekt av.

Här delar vi med oss av verktyg för att på ett systematiskt sätt analysera det arbete som ni gjort under terminen. Med utgångspunkt i de åtgärdande insatserna kan ni sedan göra en plan för vårens förebyggande och hälsofrämjande insatser.

8 verktyg för effektivare förebyggande och hälsofrämjande arbete

1. Sammanställ statistiken

Vad har ni egentligen gjort det här läsåret? Genom att sammanställa vilka insatser ni gjort får ni en temperaturmätning på era elevers behov. Utgå från elevhälsomötenas protokoll, antingen för hela terminen, den senaste månaden eller det senaste EHT-mötet. Som rektor eller enskild elevhälsopersonal kan du använda din egen kalender för att skapa statistik över vad du jobbat med under en viss period. Statistiken hjälper oss att få visuell överblick och se mönster.

Skapa statistik för att få visuell överblick och se mönster.

2. Analysera statistiken

Analysera statistiken genom att ställa frågor:

 • Ser du något mönster?
 • Vilka klasser är representerade? Vilka är det inte? Vad beror det på?
 • Vilka utmaningar finns
  • i respektive klass?
  • i respektive årskurs?
  • för respektive arbetslag?
  • för hela skolan?
 • Vilka resurser finns? Vilka förutsättningar har lärare, fritids och annan personal haft för att förebygga och hantera utmaningarna?
 • Hur ser lärmiljön ut
  • pedagogiskt?
  • socialt?
  • fysisk?
 • Känner vi igen den bild vi får? Brukar det vara ungefär såhär på vår skola eller har det varit en avvikande period?

3. Reflektera, diskutera och prioritera

Hur skulle vi vilja att det såg ut? Vad är vår värderade riktning utifrån både värderingar och styrdokument? Finns det saker vi kan göra på hela skolan, i en hel klass eller tillsammans med ett arbetslag för att ge fler elever en god lärmiljö? Prioritera sådant som gynnar många elevers lärande, trygghet och hälsa, sådant som ni känner igen som återkommande utmaningar på just er skola.

4. Evidensbasera

När ni prioriterat ett utvecklingsområde är det dags att börja undersöka vad som faktiskt är hjälpsamt för att förebygga utmaningen och skapa hälsofrämjande lärmiljöer. Vad finns det för forskning som leder till goda resultat avseende läs- och skrivutveckling, trygga raster, närvaro eller vad ert utvecklingsområde nu råkar vara?

5. Planera

Nu när ni ringat in ert prioriterade utvecklingsområde och hittat evidens avseende insatser är det dags att planera. Vem är bäst lämpad att genomföra insatsen? Du som rektor? Arbetslagsledarna? Den samlade elevhälsan? Någon specifik profession?

Ett sätt att skapa struktur vid planeringen är att använda SMARTA mål. Desto mer konkret planeringen är, ju större chans att ni faktiskt kan genomföra den. Kom ihåg att planera in tid för både genomförande och avstämningar av delmål under vårterminen!

6. Agera

Dags att verkställa planen! För att genomföra det ni planerat behöver ni dels se till att det inte blir nedprioriterat eller utkonkurrerat av annat. Lägg inte till några ytterligare utvecklingsprojekt förrän ni ser att det här ger effekt. De flesta skolor har ju redan har flera andra mål och pågående projekt. Se till att värna tiden och insatsen i kalendern, att ni stämmer av varje vecka hur det går. Håll er till planen! Korrigera den endast om ni kan göra det medvetet och strategiskt.

7. Uppföljning och utvärdering

För att få effekt av insatser behöver vi lägga ungefär 4 gånger så mycket tid på att följa upp som att informera. Hur går det? Vad går bra? När funkar det sämre? Vad behöver personalen för att få det att fungera? Utvärdera med hjälp av samma typ av statistik som ni började med. Är ni fortfarande lika oroliga för kunskapsutvecklingen i åk 3, tryggheten i femman eller närvaron på högstadiet? Är det andra utmaningar som syns nu? Har antalet anmälningar om kränkningar minskat?

8. Fira!

Genom att jobba systematiskt kan ni komma åt det som behöver åtgärdas genom att arbeta förebyggande. I stället för att vecka efter vecka ha reda-ut-samtal och skriva kränkningsanmälningar i åk 5, kan ni nu börja skapa en tryggare vardag för alla elever. När ni lyckats med det är ni väl värda att fira!

 • Prata om vad som gått bra och varför!
 • Fika tillsammans
 • Sätt på musik och dansa
 • Blås såpbubblor
 • Ge varandra en high-five eller kram

Vill ni har fortbildning eller hjälp med att utveckla er skolas eller elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete? Läs om våra tjänster eller kontakta Malin Valsö på 0739-37 39 68 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se