Att leda elevhälsan: 6 lästips

Att leda elevhälsans arbete är både utmanande och utvecklande. Arbetet styrs av lagar och riktlinjer och du behöver hitta sätt att ta till vara den samlade tvärprofessionella kompetensen i elevhälsoteamet. Här kommer 6 lästips som du kan läs och diskutera tillsammans i med kollegorna i rektorsgruppen, ledningsgruppen eller elevhälsoteamet, för att ta nästa steg i utvecklingen av ert elevhälsoarbete.

1. Vägledning för elevhälsan

av Skolverket och Socialstyrelsen
En oumbärlig utgångspunkt för dig som vill leda och utveckla elevhälsans arbete. Vi behöver tillsammans skapa samsyn kring begreppens innebörd, samt konkretisera vad det innebär för respektive profession och den samlade elevhälsans arbete i vardagen. Stödet har tagits fram gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen, du kan ladda ner eller beställa det på Socialstyrelsens hemsida.

2. Elevhälsa som främjar lärande: om professionellt samarbete i retorik och praktik

av Gunilla Guvå, Ingrid Hylander
Trots att vi inom elevhälsans professioner är eniga om att vi ska arbeta förebyggande och främjande, fastnar vi i praktiken lätt i gamla hjulspår. Syftet med den här boken är att ge idéer om hur elevhälsans arbete kan utvecklas, för att möta skollagens krav på att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

3. Elevhälsoarbete för specialpedagoger: en handbok

av Maja Lindqvist
Denna handbok handlar om hur vi kan organisera skolans insatser på skol- och gruppnivå för att tidigt förebygga skolsvårigheter. Boken ger inspiration och stöd kring hur ett förebyggande och hälsofrämjande arbete kan planeras och är i högsta grad relevant även för den samlade elevhälsan och dig som leder elevhälsoarbetet.

4. Att organisera för skolframgång: strategier för en likvärdig skola

av Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson
Att organisera för skolframgång beskriver hur verksamheten på framgångsrika skolor har organiserats för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Boken ger värdefulla insikter och perspektiv till oss som arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten i skolan.

5. Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team

av Oskar Henrikson m.fl.
Den samlade elevhälsan fungerar alltför sällan som ett team, trots att allt börjar med samarbete. Ensam eller stark är en konkret handbok med 101 forskningsbaserade träningstips för att skapa hållbara team och arbetsplatser. Med hjälp av konkreta övningar får du lära dig att skapa välfungerande team och organisationer.

6. Kvalitetsarbete i praktiken

av Skolverket
Det här stödmaterialet handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken. Materialet är användbart för dig som rektor som har ansvar för att skapa rutiner och strukturer för kvalitetsarbetet och för allas medverkan. Kan och bör appliceras på elevhälsoarbetet!

Självklart är det också viktigt att ha koll på skollagen och andra viktiga lagar och riktlinjer som styr skolans verksamhet. Eftersom elevhälsan är en del av skolan, är uppdraget detsamma: att stötta elevernas kunskapsutveckling.

Önskar ni ytterligare reflektions- och samtalsunderlag om att leda elevhälsan kan ni utgå från några av våra blogginlägg:

Vi handleder rektorer och leder utvecklingsdagar för skolledare och elevhälsoteam, här kan du läsa mer. Varmt välkommen att kontakta oss på info@elevhalsokonsulterna.se eller 0739-37 39 68.