God fysisk lärmiljö för att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro

Som en del av Attentions Arvsfondsfinansierade projekt Vägen tillbaka har vi tagit fram fördjupningsmaterial för skolpersonal om fysisk lärmiljö. Materialet består av korta filmade föreläsningar med tillhörande åhörarkopior, arbetsblad, checklistor och diskussionsfrågor. Det är gratis under hela 2024!

69% av elever med NPF och problematisk skolfrånvaro upplever den fysiska miljön i skolan som problematisk.*

Här berättar ungdomar med NPF och tidigare problematisk skolfrånvaro om hur de upplevt skolmiljön

*enligt Attentions enkät som presenteras i projektrapporten Vägen tillbaka.

Fler nyheter