Malin Valsö från Elevhälsokonsulterna sitter vid ett bord och skrattar tillsammans med klienter

Kvalitetsdagar för elevhälsan

Att skapa förutsättningar för ett gott elevhälsoarbete

Att skapa goda förutsättningar för elevhälsans arbete är en utmaning för många skolor och skolhuvudmän. Det är lätt att fastna i akuta åtgärdande insatser och att kompetenserna arbetar var för sig. En välfungerande elevhälsa är en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. Elevhälsan ska utgå från skollagen, den ska ha fokus på främjande och förebyggande insatser och arbeta systematiskt. Då ökar måluppfyllelse, hälsa och trivsel hos elever och personal.

Från brandsläckning….

Många elevhälsoteams vardag går ut på att släcka bränder. Elevhälsan översvämmas av ärenden kring elever som mår väldigt dåligt, har hög frånvaro eller inte kommer till skolan alls, inte når målen i de flesta ämnen, utagerande beteenden, stökiga klassrum och kränkningar.  När elever far illa och lärarna inte längre mäktar med situationen, det är då elevhälsan kopplas in. När det gått så här långt blir det oerhört tidskrävande och svårt att vända situationen. Ibland äts all elevhälsopersonalens arbetstid upp av arbetet kring ett fåtal elever under en hel termin. Skolinspektionens granskning 2015 och tillsynsrapport 2016 visar att 8 av 10 skolor har brister inom minst ett område vad gäller elevhälsa. I en arbetssituation som brandsläckare lyckas vända situationen och börja jobba hälsofrämjande och förebyggande, i linje med Skollagens intentioner, är en utmaning. Men vi måste ta oss an den – för elevernas skull och vårt samhälles framtid.

…till systematiskt hälsofrämjande

För att kunna arbeta hälsofrämjande krävs systematik och en medveten strategi för användningen av den resurs som elevhälsan kan vara i skolan. För att kunna göra detta behöver rektor leda elevhälsans arbete och ge förutsättningar för tvärprofessionella samtal. Elevhälsan behöver ha en plan för de samlade insatserna och för respektive kompetens uppdrag. Denna plan bör kopplas till skolans övergripande plan och systematiska kvalitetsarbete. För att skapa en gemensam plan krävs gemensam tid för planering. Elevhälsans kompetenser har alltför sällan gemensamma planeringsdagar under ledning av rektor. För att elevhälsan ska kunna vara det stöd som lärarna behöver i sitt arbete behöver naturligtvis elevhälsan stöd i sitt eget arbete. Vi erbjuder därför både handledning och kvalitetsdagar för elevhälsan.

Kvalitetsdagar för elevhälsan

Vi erbjuder stöd för att skapa samsyn i elevhälsoteamet och att skapa rutiner och strukturer som ökar möjligheten att arbeta främjande och förebyggande på ett systematiskt sätt. Ni får tillsammans möjlighet att definiera och konkretisera elevhälsans gemensamma och kompetensernas specifika uppdrag. Vi ger er konkreta verktyg och rutiner för att gå från fokus på åtgärdande till fokus på främjande och förebyggande insatser. Ni får stöd i att se över era rutiner för EHT-möten och att hjälp med att göra en plan för hur ni kan arbeta mer systematiskt. Alla våra utbildningar är upplevelsebaserade och processorienterade. De bidrar både till ett ökat kunnande och ett förändrat görande.