Säkra god inomhusluft i svenska skolor

God luftkvalitet är en förutsättning för långsiktig bra hälsa, en god inlärningsmiljö och hög närvaro, men gränsvärden saknas. Idag skriver därför leg. psykolog Malin Valsö, Elevhälsokonsulterna, och Sara Alsén, chief purpose officer på Blueair och ansvarig för initiativet Clean Air for Children, i Göteborgsposten om luftkvaliteten i svenska skolor och bristen på kunskap och gränsvärden.

Inomhusluft med låga syrehalter, höga koldioxidhalter, ultrafina mikropartiklar och lättflyktiga kemiska gaser påverkar elevernas hälsa och lärande negativt på både kort och lång sikt.

Malin Valsö, leg. psykolog

Dags att rensa luften

Rapporten ”Dags att rensa luften” släpps idag. Den visar att kunskapen om luftkvalitet och dess påverkan på lärande och hälsa är låg bland rektorer och vårdnadshavare. i rapporten framkommer också att halterna i klassrummen på en svensk skola är så höga att de hamnar på röd nivå enligt WHO. WHO:s röda nivå avseende partikelkoncentration innebär att luftföroreningarna anses hälsofarliga vid längre exponering och luftrenande åtgärder rekommenderas. WHO skärpte i september 2021 dessutom sina gränsvärden.

Brister även i dagens OVK

Idag regleras luftkvaliteten endast genom den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK ska enligt Arbetsmiljölagstiftningen ska ske vart tredje år på svenska skolor och förskolor. OVK innebär att man säkrar att ventilationskanalerna är rengjorda och att luftflödet och därmed syresättningen håller måttet. Arbetsmiljöverket konstaterade i sin inspektion av svenska skolors arbetsmiljö 2013-2016 att ”Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljöarbetet” och att det finns brister avseende bland annat ventilationen.

Dessvärre saknas gränsvärden för mikropartiklar och kemiska gaser för inomhusluften i svenska skolor, trots att höga påverkar elevernas lärande och hälsa negativt på både kort och lång sikt. En nyligen publicerad artikel från Harvard visar att luftkvaliteten påverkar vuxnas kognition och produktivitet. Effekten på barn är minst lika stor.

Skärp kraven på luftkvalitet i skolan

Med stora klasser och högre krav på rörselpauser och varierad undervisning blir behov på god luftkvalitet allt större. Vi vill med rapporten ”Dags att rensa luften” och debattartikeln ”Skärp kraven på luftkvalitet i skolan” efterfråga en tydlig lagstiftning med gränsvärden för mikropartiklar och flyktiga kemiska gaser i svenska skola, samt öka medvetenheten om vad god luftkvalitet är och hur det påverkar elevers utveckling och mående.

Fler nyheter