Samlad elevhälsa – vad är det?

Enligt skollagen ska den medicinska-, psykologiska-, psykosociala- och den specialpedagogiska kompetensen vara en del av varje skolas samlade elevhälsa. Vidare kan man läsa att de förutom det ska finnas tillgängliga för eleverna – vad innebär det?

Att det är just dessa kompetenser som lagmannen har skrivit in i skollagen är ingen slump av framförallt två olika anledningar.

  1. För att kunna kartlägga och vidare föreslå insatser för en individ, grupp eller en hel organisation så kan just dessa kompetenser, tillsammans göra detta och därigenom täcka alla tänkbara aspekter – en samlad elevhälsa.
  2. Vad det gäller tillgänglighet så kan var och en av dessa kompetenser på egen hand vara helt avgörande för en elevs enskilda hälsa. Genom ett möte, bidrag till en kartläggning eller genom att agera länk till någon av samhällets övriga funktioner (BUP, hälsovården eller socialtjänsten exempelvis).

Om man lyssnar till Petri Partanen som skrivit boken ”att utveckla elevhälsa” så kan man läsa om svårigheten att leda ett tvärproffesionellt team och rektors roll i teamet som ledare och beslutsfattare men som egentligen inte är där utifrån en specifik kompetens. Detta är något vi arbetat aktivt med de senaste åren genom Partanens begrepp, rektor har ett Att-uppdrag inom elevhälsan och den samlade elevhälsan ett hur-uppdrag.

För oss på Elevhälsokonsulterna så är begreppet en samlad elevhälsa så mycket mer än fyra olika kompetenser i samma rum. Ett begrepp som vi arbetar med på olika sätt, till exempel genom följande övning.

1. Testa med att börja ert nästa Elevhälsomöte med påståendet:

”Inom vår elevhälsa samverkar alla olika roller utifrån sin kompetensen. Det är tydligt vad som förväntas och hur man bidrar mellan de olika kompetenserna och samverkan leder att fler elever når målen.” 

2. Låt sedan varje deltagare ta ställning – håller med eller håller inte med.

3. Alla får kort motivera sitt ställningstagande.

4. Diskutera tillsammans påståendet.

5. Om det skapas något lärande, dokumentera och använd det i ert fortsatta elevhälsoarbete.

Lycka till!